NovomatikHem:Tretman cevi i cevnih sklopova u fazi predmontaže za blok 6 TENT A

Jun Započet posao tretmana cevi i cevnih sklopova u fazi predmontaže za blok 6 na TENT A. Isporučilac cevi VIA OCEL Beograd. Tretman je obuhvatao :

  • EKONOMAJZER
  • PREGREJAČ 1,
  • PREGREJAČ 2
  • MEĐUPREGREJAČ 1
  • MEĐUPREGREJAČ 2
  • PREGREJAČ 5
  • PREGREJAČ 4

Postupak je obuhvatao mehaničko čišćenje i pasivizaciju pojedinačnih cevi i kompletan postupak „bajcovanja“ cevnih sklopova na zemlji pre ugradnje.

  • Ukupna količina 1200 t.
  • Rok izvođenja radova do novembra 2008.
  • Radovi izvođeni istovremeno u prostoru VIA OCEL u Beogradu i TENT A Obrenovac.