NOVOHIB 103 Inhibitori korozije i kamenca za otvorene cirkulacione rashladne sisteme

NOVOHIB 103 po svom sastavu spada u multikomponentne inhibitore sa komponentama za antikorozionu zaštitu svih konstrukcionih materijala koji dolaze u dodir sa vodom, a posebno je namenjen sistemima koji sadrže čelik, cink, bakar ili njihove legure. Prisutne komponente su u takvom međusobnom odnosu da obezbeđuju sinergističko delovanje. Takođe sadrži disperzna sredstva za sprečavanje stvaranja kamenca-depozita zemnoalkalnih metala na površinama za razmenu toplote.

PODRUČJE PRIMENE

Primenjuje se za antikorozionu i antiscaling zaštitu: 

  • Otvorenih cirkulacionih rashladnih sistema, (sistemi sa rashladnom kulom ili evaporativni kondenzatori)
  • Sistema za vlaženje vazduha,
  • Zatvorenih sistema hlađenja,
  • Sistema za proizvodnju "chilled" vode,
  • Sistema hlađenja kompresorskih stanica,
  • Sistema hlađenja pumpnih stanica,
  • Kondenzatora turbina.
  • Specijalno se preporučuje za primenu u sistemima koji sadrže čelik, bakar, cink i njihove legure.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

 
SASTAV: Aktivne komponente organskog i neorganskog tipa,
IZGLED: Homogena svetlo žuta tečnost,
RASTVORLJIVOST U VODI: Mešljiv u svim razmerama,
pH VREDNOST 1% rastvora: 1,5,
pH PRIMENE: 2,¸ 12,
GUSTINA NA 20 °C: 1,05 ¸ 1.12 g/cm3,
TAČKA MRŽNJENJA: –5 °C,
DOZIRANJE:

200 g/m3  za početno doziranje (pasivizaciju)

100 g/m3 za tretman dodate sirove vode

Preuzmite tehnološki list za NOVOHIB 103


 

 

UPUTSTVO ZA DOZIRANJE

Inhibitor se dozira u isporučenom obliku.

Prvo doziranje da bi se izvršila pasivizacija sistema dozira se u koncentraciji od 200 g/m3.

Na napojni vod sistema neophodno je ugraditi vodomer i pratiti količinu dodate vode u odnosu na koju se inhibitor dodaje u koncentraciji 100 g/m3, što znači da na svakih dodatih 10 m3 sirove vode treba dozirati 1 kg inhibitora.

Doziranje se vrši ručno.

Usled stalnog odparavanja dolazi do "ugušćenja" vode pa je neophodno minimalno jednom godišnje pražnjenje kompletnog sistema.

Prilikom havarijskih pražnjenja sistema i potrebe da sistem bude suv neko vreme, on ostaje zaštićen od kiseonične korozije u vremenu od minimalno 30 dana.

TOKSIČNOST

Koncentracije koje se preporučuju nisu toksične ni za ljude ni za životinje. Ne smeta hemijskim i biološkim procesima prečišćavanja otpadnih voda. Ne favorizuje mikrobiološki rast ni unutar rashladnog sistema niti u efluentu.

USLOVI SKLADIŠTENJA I TRAJNOST

Preporučuje se skladištenje u zatvorenom prostoru na 10 ¸ 30oC. Smrzavanje i ponovno otapanje inhibitora ne utiče na njegovu dalju primenu. Proizvođač garantuje za ispravnost proizvoda u roku od 12 meseci od dana isporuke.

EKOLOGIJA I MERE ZAŠTITE

Preduzeti sve mere predostrožnosti potrebne pri rukovanju hemikalijama slabo kiselog karaktera. Ako koncentrovana materija dospe u oko isprati sa dosta vode.

ISPORUKA

Plastična ambalaža, netto 50 kg za veće sisteme po narudžbini.